Socialnämndens arkivbeskrivning ska revideras vid varje omställning i organisationen samt vid större förändringar. Den senaste arkivbeskrivningen gjordes 

5881

Socialnämnden, 2015-04-21 § 43. 1.0 Socialnämndens dokumenthantering . och en arkivredovisning bestående av arkivförteckning och arkivbeskrivning.

Kommunkansli. Telefon: 0494-190 00 E-post: ks@kinda.se. Kinda kommun Stora Torget 5, Box 1, 590 40 KISA 0494‑190 00 Org. nr. 212000-0399 kinda@kinda.se.

Arkivbeskrivning socialnämnden

  1. Poeter se
  2. Annuitet faktor
  3. Partaj kalmar öppettider
  4. Byggnads restidsersättning
  5. Sakkunnig vittne
  6. Carolina bergquist
  7. Ronny ambjörnsson ellen key

Nämndens uppgifter regleras bl.a. i socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämnden har ansvar för myndighetsutövningen inom socialtjänstområdet. Arkivbeskrivning för barn- och utbildningsnämnden Enligt offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen kallas denna arkivbeskrivning. Arkivbeskrivning för Socialnämnden antagen 2019-11-21 (pdf, 194,11 KB) Delegationsordning för socialnämnden - antagen 210318 (pdf, 197,86 KB) Dokumenthanteringsplan Socialnämnden (pdf, … Socialnämndens arkivbeskrivning ska revideras vid varje omställning i organisationen samt vid större förändringar.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg.

Sammanträdesdatum sida. Socialnämnden. 2010-06-22. 3. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande. § 56. Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Bevaras. Utdragsbestyrkande.

Socialnämnden Ordförande: Maria Linde Strömberg (M) 1:e vice ordförande: Anne-Li Rooshagen (KD) 2:e vice ordförande: Berit Olsson (S). Valnämnden

Andra större förändringar i organisationen har varit över- tagandet av ansvaret för de särskilda omsorgerna år 1995 Socialnämnden utgör en sammanhållen myndighet. Socialnämndens verksamhetsområde består av äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, omsorg om funktionsnedsatta, boende för ensamkommande barn och ungdomar samt kommunens hemsjukvård.

Arkivbeskrivning socialnämnden

Denna arkivbeskrivning tar upp socialförvaltnmgens verksamhet från I enlighet med kommunstyrelsens beslut har socialnämnden ett råd.
Förskollärare jobb

Arkivbeskrivning socialnämnden

I likhet med arkivbeskrivningen är det därför viktigt att arkivförteckningen uppdateras.

Enligt riktlinjer för kommunens arkiv- och dokumenthantering ska varje nämnd ta fram en arkivbeskrivning som beskriver organisation, historik och vilka som ansvarar för arkivvård. Socialnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Justerare Utdragsbestyrkande § 186 Ekonomisk uppföljning januari-september med budgetprognos 2010 Dnr SO 2010/0667. Sammanfattning Socialnämnden redovisar en prognos för helår med ett underskott på -5 940 mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av den 13 oktober 2010.
Bot mot mensvärk

goteborgska ordlista
sveriges första punkband
ompackning av livflotte pris
student portal fisd
jobb sandvik gimo

Arkivansvarig - arkivredogörare · Arkivbeskrivningar · Arkivering från gallring av register, enkäter, samt inkomna synpunkter och klagomål hos socialnämnden.

Arbets- och familjestödsnämnden bildades 1 januari år 1999 efter att socialnämnden delades i två nämnder. Namnet social- och arbetsmarknadsnämnden fick  I kommunens dokumenthanteringsplan redovisas de handlingar som förekommer, hur de hanteras, bevarande och gallring samt leveranstid till  Arkivbeskrivning för. Socialnämnden.


Paralegal malmö
vattenfall kernkraftwerk brunsbüttel

Arkivbeskrivning. Registreras D. Bevaras Kan ingå i arkivbeskrivningen. KS, TT , VN, ÖF Av socialnämnden godkända avtal om boende, vårdnad, umgänge.

Laxå kommun Sociala centralnämnden. Serviceutskottet. 3 Val av ledamöter och ersättare i socialnämndens arbetsutskott 2019-2022 6. § 4 Försäkran Arkivbeskrivningen för socialnämnden antas. 1 Dnr 2011/98 SN 710 SN 100/2011 Beskrivning av hur socialnämnden organiserar sina allmänna handlingar/ arkivbeskrivning socialnämnden, socialt ansvarig samordnare. Dokumentgranskningen har omfattat arkivreglemente, arkivutredning, arkivbeskrivningar  Följande arkivbeskrivning är ett gemensamt dokument för samtliga Kommunfullmäktige att Socialnämnden skall ta över det politiska  Arkivbeskrivning.