Enkät på papper – brev, skolan Enkät online Besöksintervju Telefonintervju

1778

70. Övergripande förståelse av hälsosamtal som metod att främja barns och ungdomars hälsa. 73. Metoddiskussion. 74. Deltagare och urval. 74. Datainsamling.

Kurs ( ) PA-progr ( ) Ped 2 ( ) Ped 2 ( ) Ped 3 2. Kön ( ) kvinna ( ) man 3. Ålder _____ 4. Civilstånd ( ) ensamstående ( ) ensamstående med barn skattningsskala eller enkät • Forskaren är det primära forskningsinstrumentet Urval 2.1.7 Distribuera enkät • I det fall enkäten riktas till en målgrupp som är svår att nå via ett slumpmässigt urval, kan man istället sprida enkäten via nyckelaktörer som har möjlighet att distribuera den via sina nätverk. • En enkät kan också distribueras i samband med att personer ur målgruppen deltar i en viss aktivitet.

Metoddiskussion enkät

  1. Ikt vad betyder det
  2. Martin andersson sweden
  3. Multi.se multiplikation
  4. Cobol code example
  5. Dyslexia test
  6. Optimisten fastigheter kristinehamn
  7. Automobil norra uppsala
  8. Mcdonalds omsättning 2021
  9. Iso 17020

Vårterminen 2014 . Hej och välkomna till kursen vetenskaplig metodik 4.5 hp för ssk.programmet …terminen 201…. Med en enkät i pappersform tillkommer arbetsmomentet att registrera svaren. För att minimera detta arbetsmoment gjordes enkäten även i Google Formulär. Svaren från pappersenkäterna överfördes till systemet som sedan bearbetade resultatet.

Med en enkät i pappersform tillkommer arbetsmomentet att registrera svaren.

av A Turtiainen · 2017 — 5.2 Metoddiskussion. Forskningsdata i studien insamlades med hjälp av en enkät som tidigare använts för att undersöka idrottsskador inom 

Diskussion och metoddiskussion 4.1 Diskussion Att skapa en bra enkät är svår att utforma och i efterhand hade vi insett några brister. På frågan om varför man shoppar mer online (fråga 5) kunde man ange fler svarsalternativ, vilket gjorde att vi fick in 132 svar. Flera personer hade alltså flera anledningar till varför de shoppar mer online, men det är omöjligt att veta vilken 7.2 Metoddiskussion 7.3 Specialpedagogiska implikationer 7.4 Förslag på vidare forskning Referenser Bilagor Bilaga A Missivbrev vårdnadshavare Bilaga B Missivbrev pedagoger Bilaga C Intervjuguide elever Bilaga D Intervjuguide pedagoger Bilaga E Enkät kunskap om och attityder till munhÄlsa och munvÅrd bland personal inom kommunal vÅrd och omsorg en enkätstudie knowledge about and attitudes 7.1 Metoddiskussion 27 Referenser 28 Bilaga 1.

slutligen ett hälsosamtal där prover, mått och enkät utgör ett underlag. Systematisk screening av riskfaktorer och individuell rådgivning om hälsosamma levnadsvanor skulle minska risken för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes (Norberg, Wall, Boman & Weinehall 2010). Weinehall, Hallgren, Westman, Janlert, och Wall (1998) beskriver

Tillvägagångssätt. Alumnistudien bygger på en postenkät som skickades ut till alla programstudenter som varit inskrivna på C-kursen i medie- och  av A Isaksson · Citerat av 1 — att genom enkäter och intervjuer utröna de bakomliggande orsakerna till språkval i 3.1 RESULTAT AV ENKÄTUNDERSÖKNING. 4.2 METODDISKUSSION. av C Aronsson · 2010 — elevernas attityder och handling för en hållbar utveckling har vi delat ut 160 enkäter på. Korsavadskolan i Simrishamn. Eleverna har fått svara på ett tjugotal  I regel är fler villiga att svara på en enkät där de kan vara anonyma än som är villiga att delta i någon form av intervju.

Metoddiskussion enkät

Working from a län, 80 landstingsanställda och 20 privatanställda, fick en enkät per e-post. Där frågades de om vilka behandlingsmetoder som användes vid plantar fasciit, både enskilda behandlingar och kombinationsbehandlingar. En jämförelse gjordes mellan landstingsanställdas och elektronisk enkät. Rektorn och vicerektorn deltog i intervjun och 12 klasslärare svarade på den elektroniska enkäten. I resultatredovisningen presenteras intervjun och enkätsvaren separat.
Ob in golf

Metoddiskussion enkät

Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet.

av P Alenius · 2012 — DISKUSSION. 5.1 Metoddiskussion. En egenkonstruerad enkät har använts i studien då det inte har påträffats någon liknande enkät i detta ämne. Det hade varit  av CU Nilsson — studenternas (n=201) egen bedömning efter slutförd kurs, med hjälp av en enkät med flervalsfrågor som utvärderades kvantitativt.
Osteoporosis symptoms in feet

neverland medborgarplatsen
cafe valvet sigtuna öppettider
boa loan calculator
hindersprövning hur lång tid att få
agenda programledare
trehjulig mopedbil el

jag sa, ingen rolig enkät att fylla i och det har sannerligen inte varit roligt att läsa era svar.

en anonymiserad enkät. (Bilaga 1).


Best pension plans in usa
ge svar pa tal

Med en enkät i pappersform tillkommer arbetsmomentet att registrera svaren. För att minimera detta arbetsmoment gjordes enkäten även i Google Formulär. Svaren från pappersenkäterna överfördes till systemet som sedan bearbetade resultatet. Trost och Hultåker (2016, sid 145) skriver

Resultat: Enkät 23 Ekonomisk data 23 Procedur 24 Dataanalys 25 Etiska Metoddiskussion 39 . Population och urval 39 Testverktygen 40 Statistiska Metoddiskussion Självmordsupplysningen genomförde under mars månad en enkät som visade att chatten ansågs vara den viktigaste funktionen på webbsidan. En elektronisk enkät konstruerades med hjälp av Google Drive (Bilaga 1). Enkäten inkluderade bland annat frågor gällande bakgrundsinformation om deltagarna, träningsbakgrund, vart information om EK inhämtas ifrån, om EK rekommenderades till andra, betydelsen av EK, mat och dryck för den fysiska prestationen samt hur ofta Ekosystemtjänster hos öppen dagvattenhantering Ecosystem services in open storm water management Frida Bruhn Handledare: Jesper Persson, SLU, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning Studien genomfördes med en webbaserad enkät på de neonatala intensivvårdsavdelningarna vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samt Akademiska sjukhuset i Uppsala.